Kosten & Erelonen

De afrekening van een advocaat bestaat uit een deel kosten en een deel erelonen. De facturering ervan gebeurt via provisies (voorschotten) en de eindafrekening.

De kosten

In elk dossier worden er vaste kosten aangerekend: algemene kantoorkosten, kosten dossieropening, verplaatsingskosten, kosten voor faxberichten en kopieën, telefoon, enz.

Daarnaast zijn er aan derden gedane betalingen zoals gerechtskosten (kosten gerechtsdeurwaarder, griffierechten, rolrechten, kopij strafdossiers, deskundigen, vertalingen enz.). Deze kosten worden verrekend aan de werkelijke kostprijs.

Het ereloon

In principe werkt het kantoor op basis van een uurloon. Afhankelijk van de aard en de hoogdringendheid van de zaak, de ervaring van de advocaat, de deskundigheid, de moeilijkheidsgraad en het behaalde resultaat kan dit tarief worden aangepast. Bij cliënten met een beperkte financiële draagkracht wordt een sociaal tarief gehanteerd.

Het kantoor aanvaardt in principe geen zaken pro-deo (de zogenaamde juridische tweedelijnsbijstand), behoudens wanneer het om strafrecht gaat.

Wanneer de aard van de zaak dit toelaat, kan er worden gewerkt op basis van een vast totaalbedrag of aan een percentage volgens de waarde van de zaak.

Het systeem ‘no cure, no pay’ is verboden in België.

Provisies

Er wordt steeds gewerkt met provisies (voorschotten). Op deze manier wordt de betaling van kosten en erelonen gespreid in de tijd. De door U betaalde provisies worden onder meer aangewend om kosten te dekken die dienen te worden gemaakt in Uw dossier (bv. dagvaardingskosten, kosten gerechtsdeskundigen, deurwaarderskosten, …)

Betaalde provisies worden bij de eindafrekening in mindering gebracht.

De eindafrekening

Bij het afsluiten van een dossier wordt een eindafrekening opgesteld, kosten- en ereloonstaat genoemd, met een gedetailleerd overzicht van alle gemaakte kosten, de verleende diensten, het begrootte ereloon en reeds ontvangen voorschotten.

Op uw verzoek kan er op elk moment tijdens de behandeling van uw zaak een tussentijdse staat worden overgemaakt.

Stipte betaling

Een goede samenwerking vereist wederzijds respect. Daar wij u altijd met respect zullen behandelen, verwachten wij dit ook van u. Het (tijdig) betalen van onze declaraties is in onze ogen hiervan een veruitwendiging. Wij behouden ons, met naleving van de deontologische regels terzake, het recht voor om juridische werkzaamheden op te schorten wanneer niet aan deze verplichting wordt voldaan.