Invordering van facturen

Als zelfstandige of als onderneming komt u er bijna onvermijdelijk wel eens mee in aanraking: onbetaalde facturen.

Naargelang de omvang van de uitstaande bedragen vraagt u zich wellicht af of het wel de moeite loont om (gerechtelijke) stappen te ondernemen en onbetaalde facturen in te vorderen. Wegen de kosten op tegen de baten?

Kosten en erelonen worden vooraf besproken

Alvorens een zaak effectief aan te vatten, worden met u duidelijke afspraken gemaakt over de begroting van onze erelonen en kosten. Verschillende formules zijn bespreekbaar (ook abonnement, procent, forfait, … ).
Het systeem ‘no cure no pay’ is verboden in België.

In voorkomend geval zullen de kosten van de procedure (en in bepaalde gevallen ook een deel van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat) door de tegenpartij moeten worden gedragen. Het is de rechter die hierover uitspraak doet.

Procedure vermijden waar mogelijk

In veel gevallen is de eenvoudige tussenkomst van een advocaat (een aangetekend aanmanend schrijven/ingebrekestelling, telefonisch contact, onderhandeling, …) al voldoende om de in gebreke blijvende partij tot inkeer te doen komen.

Waar mogelijk trachten wij een minnelijke afhandeling van het geschil te verkrijgen. Als Uw schuldenaar echter volhardt in de boosheid kan alsnog worden overgegaan tot gerechtelijke procedure en invordering, desgevallend met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder.

Ons kantoor adviseert over de mogelijkheden waarover u beschikt en zoekt samen met u naar de meest gepaste en batige oplossing voor uw zaak. Wij streven ernaar dat u minstens de gefactureerde hoofdsom recupereert.

Nazicht van factuurvoorwaarden

Indien u dit wenst, doen wij ook nazicht van uw algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden. Een eventuele aanpassing van uw factuurvoorwaarden kan er toe bijdragen dat u naar de toekomst toe juridisch sterker staat in geval van wanbetaling.

[Terug naar overzicht]